Όροι Χρήσης

Αρχική » Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Προϋπόθεση επίσκεψης ή χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας είναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων. Ο επισκέπτης /χρήστης, οφείλει να διαβάσει τους όρους αυτούς, πριν την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και στην περίπτωση που δεν συμφωνεί, παρακαλείται να μη προβεί σε περαιτέρω χρήση των υπηρεσιών μας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.intergold.gr. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη ρητή αποδοχή των όρων αυτών:

Προσωπικά Δεδομένα:

Η ιστοσελίδα www.intergold.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα αποκαλύψει, δημοσιοποιήσει, μεταβιβάσει, ανταλλάξει, εκμισθώσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η ιστοσελίδα www.intergold.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης αποστέλλει ή παράγει κατά τη διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και δημιουργίας προωθητικών ενεργειών.

Τα στοιχεία που αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης δεν είναι αναληθή, παράνομα ή καθ΄οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
Επισκέπτες/χρήστες του www.intergold.gr που είναι ανήλικοι, έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς αυτό, το www.intergold.gr θα διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Το www.intergold.gr και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links):

Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω “δεσμών” (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Περιορισμός ευθύνης:

Το www.intergold.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και γενικότερα σχολίων. Παρόλα αυτά το www.intergold.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την ακρίβεια των απεικονίσεων, την πληρότητα ή/και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, δηλώσεων, σελίδων, υπηρεσιών, πληροφοριών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Εμπορικά Σήματα:

Ο παρών δικτυακός τόπος, το περιεχόμενό του και το λογότυπο “Emporio Intergold Multi Brand .”, είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Emporio Intergold Α.Ε. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντιστοίχων κατόχων τους. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παραχώρηση ή άδεια χρήσης οποιουδήποτε συμβόλου ή/και σήματος.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι:

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.intergold.gr , καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Μεταβατικές Διατάξεις:

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και των όρων χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.